ذوالیمینین؛ نوشتن با هر دو دست
ده درصد مردم چپ دست هستند، اما تنها یک درصد می‌توانند با هر دو دست خود بنویسند.

دیدگاهتان را بنویسید