Runmaye یک لوازم جانبی و سبک زندگی “Perchiato” der Iran money است


شرکت پرشیا خودرو شعبه جدیدی از بوتیک پرشیا را در مرکز خرید بزرگ ایران افتتاح کرد که مبلغی که توسط رانمائی به عنوان محصول اکسسوری و لایف استایل با برند پرشیاتو به عنوان کرد ارائه شده است.

به گذرش پرشین خودرو، پرشیا خودرو با عنوان تنها آریا دهنه خدمات فروش و پی به عنوان Frosh P.M.O و Mini Dar Iran، با برنامه دینبال سلام خود کارگردانی گسترش و ارتقاء جگه برند پرشیا خودرو، ۱ مجموعه روشن ۲۶ فراکش، ۴۰ به ۲۱ درهم، بخش «پرشیا بوتیک» ایران، پول تهران، رانمی را به عنوان محصول لوازم جانبی و سبک زندگی خود با نام تجاری «پرشیاتو» مایین را ارائه کرد.

ارتباط با برند پرشیا خودرو میتوند با محصولات متخصص لوازم جانبی و لایف استایل که برند «پراشیاتو» با افزایش رشد و رشد خود به برند پرشیا بوتیک تبدیل شده است.

“بوتیک پرشیا” مجموعه ای از قابلیت های آی، es ke malkan و رابطه ماندان بریندای P.M.W و مینی بری خودروهایشان با آن نیاز درند و در طرحی. محلی «پرشیا بوتیک» به نظر مشتاقان و رابطه مندان خودرو بهویجه پراندهای پی ام او و مینی املاک در حوالی دوستانه و فضای تخصصی، زمانی را دیر کنار یکدیگر باقرانند.

شرکت در برنامه رونمایی به عنوان محصولات جانبی و سبک زندگی به نظر پان آزاد است.

گروه “پرشیا بوتیک” واقع در مرکز خورشید بزرگ ایران، لایه G1 بخش نمایش خودرو خودرو قدار درد.