۶۰ مصالح فروش متخلف مازندرانی زیر تیغ قانون
۶۰ واحد متخلف توزیع مصالح ساختمانی در مازندران شناسایی و پرونده تخلف تشکیل شد.

دیدگاهتان را بنویسید