کاهش انحراف از تولید در محصولات اقتصادی شاهین و کوییک


گروه خودروسازی سایپا در سال جاری سعی دارد تا انحراف از تولید را در محصولات اقتصادی شاهین و کوییک به شدت کاهش دهد و بر اساس برنامه تدوین شده، تولید این دو محصول پیگیری شود.

به گزارش پرشین خودرو، گروه خودروسازی سایپا توانست ۸۷.۳۵ درصد از برنامه های تولید خود در سال گذشته را محقق کند در حالی که صنعت خودرو با سخت ترین و سنگین ترین تحریم ها روبرو است.

در برنامه تجمعی تولید گروه خودروسازی سایپا، رقم ۴۵۴ هزار و ۶۰۶ دستگاه هدف گذاری شده بود اما این مجموعه با تحقق ۸۷.۳۵ درصد از برنامه تولید، ۳۹۷ هزار و ۸۱ دستگاه خودرو تولید کرد.

یکی از مهم ترین دلایلی که موجب شده گروه خودروسازی سایپا نتواند ۱۰۰درصد برنامه خود را محقق کند به تولید ناقص خودرو بر می گردد، سال گذشته و تا قبل از تغییر مدیریت این مجموعه، ۸۰ درصد از خودروهایی که تولید می شد، نقص قطعه داشت و خودروها به جای آنکه به دست مصرف کننده برسد، در پارکینگ می ماند اما در این دوره تلاش شده است که تولید خودرو با کمترین نقص قطعه صورت گیرد.

بر این اساس ۹۰ درصد خودروهای تولید این مجموعه بدون نقص قطعه و عبور مستقیم تحویل مشتریان می شود، لذا با رویه موجود قابل پیش بینی است که گروه خودروسازی سایپا بتواند جلوتر از برنامه تدوین شده، تولید کند.

نکته حایز اهمیت در روند تولید سال گذشته حرکت به سمت کاهش انحراف از تولید است. این موضوع در محصولات تیبا (۱۰۶.۷درصد)، ایکس ۱۵۱ (۹۰.۴ درصد) و تجاری سبک (۹۳.۵ درصد) قابل مشاهده است.