کار مرکز رضایت مشتریان در صنعت خودرو چیست؟ + فیلم


مرکز رضایت مشتریان در صنعت خودرو چه فعالیت هایی دارد؟

به گزارش پرشین خودرو، گروه بهمن اولین خودروسازی است که CHC یا مرکز رضایت مشتری را در گروه خود راه اندازی کرده است.

CHC ماژول توسعه یافته از CRM سنتی است و با تغییر رویکرد، نیاز اصلی مشتریان را تشخیص داده و در ابتدا قبل از اینکه نارضایتی مشتری منجر به شکایت شود، آن را برطرف می کند.