پرسش و پاسخ چهارشنبه: آیا برای همیشه کالری شمار هستم؟


س: نکته این است که من در مورد واقعیت شمارش هر کالری برای همیشه فکر کرده ام. من هرگز نمی خواهم دوباره اینقدر بزرگ شوم ، اما چقدر واقع بین است؟

پست پرسش و پاسخ چهارشنبه: آیا برای همیشه کالری شمار هستم؟ اولین بار در راهنمای کاهش وزن دختر سیاهپوست ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید