نمایشگاه کار در محل در CMHCMH فرصت های شغلی زیادی در دسترس دارد. این زمان بسیار خوبی برای خروج از بیمارستان خواهد بود. لطفا رزومه خود را همراه داشته باشید. مصاحبه برای داوطلبان واجد شرایط می تواند در روز نمایشگاه کار انجام شود. نوشیدنی ارائه خواهد شد. …