نشست مشترک موسسه مطالعات با استاندار و نمایندگان استان مازندران


نشست مشترک رئیس پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بازرگانی با استاندار و نمایندگان استان مازندران روز گذشته در پژوهشکده مطالعات برگزار شد.

به گزارش «فارسی خودرو»، در این جلسه سند چشم انداز استان مازندران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد طی نشست مشترکی در استان مازندران با حضور استانداران و استان ها، این سند بررسی و نهایی شود.