مراکز تحقیقاتی نزدیک به حوزه اجرا مسئول طراحی مدل توسعه صنعتی در ایران هستند


رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات بازرگانی بیان کرد:

مسئولیت طراحی مدل توسعه صنعتی در ایران بر عهده مراکز تحقیقاتی نزدیک به حوزه اجراست.

به گفته پارچین خودرو، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات بازرگانی، شناخت کامل تعریف، مفهوم، ابعاد و ابزارهای سیاست صنعتی مهمترین مؤلفه اصلی در تدوین سیاست صنعتی تلقی شده و دقت را در مفاهیم فکری و نظری سیاست صنعتی به عنوان مبنای اصلی تدوین آن.

به گفته احمد تشکینی، در اقتصاد ایران تعریف همگرا و نزدیکی از سیاست صنعتی بین اقتصاددانان و طراحان سیاست صنعتی کشور وجود ندارد و این امر جهت گیری و همگرایی در تدوین سیاست صنعتی را با مشکل مواجه می کند. اجرا با چالش های جدی

وی در پنجمین نشست از سلسله نشست‌های سیاست‌گذاری صنعتی که در موسسه مطالعات و تحقیقات بازرگانی برگزار شد، گفت: امروز در این جلسه تعریف جامعی از سیاست صنعتی در مفهوم «بازطراحی حاکمیت صنعتی برای ایجاد بیشترین سازگاری با رقابت (رشد مبتنی بر نوآوری)»، جایی که اولاً بر حاکمیت صنعتی تأکید شد و ثانیاً رابطه خاص آن با سیاست رقابتی تعریف شد.

رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات بازرگانی همچنین یادآور شد: مفهوم سیاست صنعتی اکنون با موضوعاتی مانند محدودیت اختیارات دولت، طراحی مجدد حاکمیت در مسیر رشد همراه با رقابت و نوآوری و کیفیت حمایت مرتبط است. . یا به اصطلاح «رانت مولد» و تخریب خلاق. تمام جنبه های آن باید به دقت ارزیابی شود.

چکینی از سوی دیگر لزوم داشتن نظر کارشناسی و دقیق در مورد صنایع دولتی را پیوندی نزدیک و مستمر با حوزه صنعت دانست و گفت: بدون اینکه بخواهم اهمیت دانش نظری را کمرنگ کنم، اما نظر کارشناسان و اینکه طراحی تئوری توسعه صنعتی یک کار کاملا علمی است که چنین نیست و قطعاً علاوه بر کار علمی مستلزم مشارکت مراکزی است که مستقیماً با صنایع دولتی در ارتباط هستند.

به گفته وی، مفاهیم حوزه سیاست صنعتی صرفاً یک ایده انتزاعی نیست و اجرای عملی آنها با چالش هایی از جمله تخریب خلاقانه همراه است، هرچند در هسته خلاقیت و جذابیت آن باشد، اما قطعاً منجر خواهد شد. برای مقاومت باید به عواقب آن توجه کرد. چکینی در پایان ابراز امیدواری کرد که فعالیت همکاران موسسه در این زمینه در نهایت منجر به طراحی تئوری داخلی توسعه صنعتی در کشور شود.