لزوم داشتن تقوا در تخصیص اعتبارات طرح ها
در هزینه کردن اعتبارات تخصیص یافته به طرح ها، باید تقوا مد نظر قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید