قضاوت داور خراسان جنوبی در مسابقات جودوی قهرمانی کشور
داور خراسان جنوبی در مسابقات جودوی قهرمانی کشور قضاوت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید