صادرات قاب ویرایش شده است


مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه ای خطاب به گمرکات اجرایی کشور از آزادسازی صادرات لاستیک خبر داد.

به گزارش پرشین خودرو، علی اکبر شامانی در نشریه ای خاطرنشان کرد: بر اساس بخشنامه ۲۰۶/۹۷/۷۴۱۵۰۰ مورخ ۲۱ شهرفر ۱۴۰۱ مبنی بر ممنوعیت برخی اقلام صادراتی اعم از لاستیک های سبک و سنگین به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۵۵۷۹۸ مورخه. ۲۳ شهرفر ۱۴۰۱ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در خصوص رفع ممنوعیت صادرات لاستیک منضم به نامه شماره ۶۰/۱۴۵۴۱۹ مورخ ۳ شهریور ۱۴۰۱ معاونت امور معادن و فرآوری مواد در وزارت صمت. سکوت وزارت امور خارجه نامه شماره ۴۰۱/۶۰۰۸ مورخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ انجمن صنعت تایر انجمن صنعت ارسال گردیده است تا طبق مفاد نامه مذکور با رعایت کلیه ضوابط و مقررات موجود اقدام نماید.

لاستیک صادراتی