ستاد اقتصاد مقاومتی، اتاق فرماندهی جنگ اقتصادی
استاندار یزد: نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصادی به مثابه اتاق فرماندهی جنگ است و هیچگاه نباید به جلسه ای عادی مبدل شود.

دیدگاهتان را بنویسید