سامد، آماده دریافت پیام‌ها و درخواست‌های مردم
مردم پیام‌ها و درخواست‌های خود از رییس جمهور را به سامد ارسال کنند.

دیدگاهتان را بنویسید