سال جدید، شما جدید، ناهار و یادگیریسرافین گونزالس، فیزیولوژیست ورزشی در CMH نمونه هایی از این که چگونه می توانید تغییرات آسانی ایجاد کنید که می تواند تفاوت بزرگی در سلامت و سلامت کلی شما ایجاد کند، ارائه می دهد. این برنامه در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۸ در اتاق های جامعه برگزار می شود و از ظهر آغاز می شود. یک ناهار سبک سرو خواهد شد. پاسخ به ۴…