رکورد تولید روزانه و هفتگی سایپا شکسته شد


با تولید ۴ خودرو در ۴ خرداد امسال، رکورد تولید روزانه در سه ماه گذشته در سایپا شکسته شد. همچنین در هفته اول خردادماه با تولید ۱۰ هزار و ۶۰۱ دستگاه خودرو، بیشترین تولید هفتگی چهار ماه گذشته در این گروه به دست آمد.

به گزارش «پرشین خودرو»، به منظور افزایش ظرفیت تولید و کاهش خودروهای معیوب در گروه سایپا، از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷ هزار دستگاه خودروی معیوب تکمیل شده است که منجر به کاهش ۴۰ درصدی خودروهای معیوب فعلی شده است. ۳۰۰۰ خودروی معیوب به ۷ هزار دستگاه کاهش می یابد و به زودی تعداد خودروهای مذکور به ۲۰۰۰۰ دستگاه خواهد رسید. بر این اساس عمر خودروها ۵ ماه کاهش یافت.

با توجه به تولید تجمعی گروه خودروسازی سایپا، طی سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۴۰۰۰ دستگاه خودرو تولید شد که بر اساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بخش، ۵ درصد از برنامه تولید شده است. تاکنون محقق شده که از این تعداد حدود ۴۰۰۰ دستگاه بر اساس تولید، ضریب ترانزیت مستقیم حدود ۹۰ درصد به دست آمده است.