درخواست ثبت سرویس مدرسه در SPAND


سامانه سپند موجود است و خانواده ها می توانند درخواست سرویس مدارس را در این سامانه ثبت کنند.

به گزارش پارچین خودرو، سامانه نظارت بر ناوگان دانش آموزی ‘سپند’ در دسترس است و خانواده ها می توانند درخواست سرویس مدارس را در این سامانه ثبت کنند.

طبق نظرسنجی ما از سامانه سپند، امکان ثبت درخواست خانواده ها برای سرویس مدارس در تهران وجود دارد، اما نام برخی از مدارس در سامانه موجود است.

پیش از این محمدرضا ولی زاده. رئیس اداره توسعه انجمن های اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به درخواست وزارت آموزش و پرورش از وزارت کشور برای افشای سامانه سپند، گفت: با افشای این سامانه در مناطقی که قرار دارد، پیمانکار خدماتی ارائه نمی دهد و خانواده ها از طریق سامانه سپند درخواست خدمات می کنند و ثبت نام می کنند و سازمان تاکسیرانی خودرویی برای جابجایی دانش آموزان اختصاص می دهد.

نرخ پیشنهادی کارگروه ماده ۱۸ دو برابر نرخ شورای شهر است

با این حال آقای صدرا خوش نیت. رئیس انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش شهر تهران معتقد است دسترسی به سامانه سپند باید در اختیار وزارت آموزش و پرورش و مدیران مدارس قرار گیرد اما این اتفاق نیفتاده است.

و همچنین ابراهیم نجار. رئیس اداره امور مالی آموزش و پرورش شهر تهران درباره آشفتگی قیمت سرویس مدارس گفت: بر اساس نرخ مصوب شورا در سال ۹۸، هزینه سرویس مدارس برای خودرو و کامیون ماهانه یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان بود و اکنون قیمت پیشنهادی راننده برای ایاب و ذهاب و نقل و انتقال ماهیانه دانش آموزان ۹ میلیون تومان است.

وی ادامه داد: پیشنهاد کارگروه ماده ۱۸ نرخ سرویس مدارس برای سال ۱۴۰۱ دو برابر قیمت مصوب شورای شهر و با کمترین نرخ یک میلیون و ۹۲۵ هزار تومان است در حالی که بر اساس نرخ مصوب است. توسط شورای شهر شورای شهر در منطقه ۱۹ که متوسط ​​طبقه آن یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.