ثبت ۲۶۴ شکایت در پرونده ثبت سفارش خودرو


سخنگوی رسمی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه از نقد و زیر سوال بردن افکار عمومی استقبال می کند و این کار را مایه رشد و تمایز جامعه می داند.

به گزارش پارچین خودرو، مسعود ستایشی درباره موضوع ثبت سفارش خودرو گفت: امید است تا ۱۰ روز آینده به دادگاه عمومی تهران ارسال شود. ۲۶۴ شکایت ثبت و ۶۸۰۰ خودرو وارد کشور شد. این پرونده به دادگاه کشیده شد و کیفرخواست صادر شد.

وی افزود: دادگاه رسیدگی را آغاز کرد و دادگاه انقلاب نیز تحقیقات را آغاز کرد و در جریان رسیدگی ایراداتی مطرح شد و تا ده روز آینده درباره این ایرادات تصمیم گیری خواهد شد.