تولید و توزیع کارت سوخت تصفیه شده تا نیمه خرداد ۱۴۰۱ مورد نیاز است


مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: تاکنون تولید و توزیع کارت سوخت برای کلیه درخواست های کارت هوشمند سوخت المثنی که تا نیمه خرداد ماه سال جاری ثبت شده بود به پایان رسیده است.

به گزارش پرشین خودرو، محمد صادقی با اعلام این خبر گفت: مراحل و امضای قرارداد تامین کارت سوخت خام به اتمام رسیده و پس از تحویل تمامی درخواست ها برای کارت سوخت المثنی تا نیمه خرداد ماه. بعد از یک سال، کارت های باقی مانده به سرعت صادر می شود.

وی تاکید کرد: صدور و تحویل کارت هوشمند سوخت بدون وقفه و در مدتی حدود ۴۰ روز قبل از حادثه آبان ۱۴۰۰ (حمله هک به سیستم سوخت) انجام شد، اما پس از حادثه مذکور و به دلیل وقفه ایجاد شد. خدمات سامانه هوشمند سوخت و عدم ارتباط سامانه سوخت با سازمان های خارجی و تاخیر در صدور کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی.