تغییرات حسی بعد از جراحی پروتز (بزرگ کردن سینه) چیست؟ لیپوماتیک زندگی ایده آل کویتوس


تغییرات در احساس سینه بعد از عمل به شکل کاهش یا افزایش احساس ایجاد می شود. احتمال تغییرات دائمی در احساس سینه برای همه روشها حدود 3-5 درصد است و طبق آمارهای اخیر ، نیم درصد و بیشترین درصد تغییرات را می توان در روش برش اطراف هاله مشاهده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید