تعرفه اقساط شخص ثالث اعلام شد


بیمه مرکزی پس از اعلام نرخ دیه ۶۰۰ میلیونی در سال جاری، تعرفه حق بیمه شخص ثالث را اعلام و ابلاغ کرد.

به گزارش «فارسی خودرو»، بر اساس اعلام بیمه مرکزی در اجرای ماده (۳) «آیین نامه تعیین سقف بیمه شخص ثالث و نحوه کاهش، افزایش یا تقسیم آن – مصوب هیأت وزیران ۱۳۹۶، موضوع ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب ۱۳۹۵، شورای عالی بیمه در جلسه ۲۵/۱۲/۱۳۰۰ هجری قمری به موجب گزارش مرکز. بیمه مرکزی با توجه به عملکرد بیمه شخص ثالث طی سال ۱۳۹۹ و با توجه به ملاحظات اجتماعی و سیاست های دولت در کنترل تورم، ایران تصمیم گرفت که بیمه مرکزی ایران تعرفه حق بیمه رشته مذکور را ساماندهی و اعلام نماید. که افزایش مبلغ ریالی حق بیمه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۴ واحد درصد کمتر از درصد افزایش مبلغ ریالی دیات است.

پس از اعلام میزان ریالی از سوی قوه قضائیه، جدول تعرفه بیمه پایه توسط بیمه مرکزی محاسبه و به بیمه ها ابلاغ شد.

در این بیانیه و در اجرای این مصوبه، شرکت های بیمه موظف به موارد زیر هستند:

۱- با توجه به اعلام قوه قضائیه مبنی بر مبلغ ۱۴۰۱ ریال که ضمانت افزایش ۲۵ درصدی ریالی می باشد، کلیه شرکت های بیمه موظفند برای اشخاص ثالثی که تاریخ پوشش آنها از تاریخ ابلاغ می باشد بیمه نامه ارائه نمایند. صدور تعهدات مادی به مبلغ ۸۰۰۰ میلیون ریال (معادل دیه ماههای حرام)، تعهدات مالی کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال و حق بیمه مندرج در جدول پیوست. شرکت های بیمه و نمایندگان آنها موظفند جدول زمانی را به متقاضیان نشان دهند.

۲- نحوه اعمال تخفیفات مختلف و قیمت حق بیمه اضافی مربوط به بیمه شخص ثالث طبق ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون فوق الذکر مطابق مصوبه شماره ۶۵۴۸۵/ت۵۵۲۹۹ ح مورخ ۰۵ ۱۳۹۷/۲۷/۲۷ با عنایت به بخشنامه شماره ۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ بیمه مرکزی می باشد.

۳- بر اساس ماده (۳) قانون «بیمه اجباری خسارات ناشی از تصادفات وسایل نقلیه شخص ثالث – مصوب ۱۳۹۵» و آیین نامه اجرایی آن – مصوب هیأت محترم وزیران، شرکت های بیمه موظفند حوادث رانندگان را تحت پوشش قرار دهند. بیمه نامه هایی که دارای تاریخ پوشش بوده و از تاریخ ابلاغ این بخشنامه و پس از آن با تعهدات کمتر از ۶ میلیارد ریال و با نرخ ها و استانداردهای مقرر در آیین نامه مذکور صادر می شوند و در صورت درخواست شرکت های بیمه افزایش در مقدار. از تعهدات بیمه نامه های راننده قبلا صادر شده با اخذ حق بیمه مربوطه.

۴- طبق قانون بیمه شخص ثالث اخذ الحاقیه برای افزایش مسئولیت مادی بیمه شخص ثالث مربوط به بیمه نامه هایی است که تاریخ پوشش آنها قبل از ۱۴۰۱.۰۱.۰۱ بوده و در مورد بیمه نامه شخص ثالث که تاریخ پوشش آن از ۱۴۰۱.۰۱ می باشد. ۰۱.۰۱.۱۴۰۱.۰۱.۰۱ و با تعهدات سال قبل صادر شد زیرا طبق قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ تعهدات مادی بیمه شخص ثالث در زمان صدور باید به میزان دیه ماه های حرام شرکت های بیمه موظفند مراتب را به اطلاع این بیمه گذاران برسانند تا تعهدات مادی شرکت های بیمه خصوصی را به میزان مقرر در قانون افزایش دهند.

همچنین در صورتی که شرکت های بیمه برای جبران خسارات مالی نیاز به افزایش تعهدات مالی داشته باشند، شرکت های بیمه موظفند با اخذ حق بیمه مربوط نسبت به افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام به صدور الحاقیه نمایند.

جدول نرخ بیمه شخص ثالث 1401