تزريق 70 ميليون دوز واکسن
مجموع تزريق واکسن در کشور به حدود 70 ميليون دوز رسيده که يک و سوم آن دوز دوم است که تزريق شده است.

دیدگاهتان را بنویسید