"تاجر ساروی" چهره مازندرانی و ماندگار فرهنگ وقف
“حاج محمدباقر تاجر ساروی” واقف نواندیشی که با نیّت صادقانه خود، هر آنچه داشت را خاصانه تقدیم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید