بانک مرکزی سقف و نحوه تخصیص ارز به واردات خودرو را تعیین می کند


بانک مرکزی سقف ارز قابل تخصیص و نحوه تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات خودرو را با در نظر گرفتن اولویت تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و ضروری تعیین می کند.

به گزارش خودروفارسی، بر اساس قانون تنظیم مقررات صنعت خودرو، سقف و نحوه تخصیص ارز برای واردات خودرو با رصد اولویت های ارزی تعیین می شود و بانک مرکزی باید مبدأ ارز واردات خودرو را تایید کند.

سقف واردات خودرو با توجه به تنظیم بازار، حمایت از کیفیت تولید داخلی و کنترل منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارزی کالاهای اساسی و اساسی تعیین می شود.

بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم مقررات صنعت خودرو، تایید منبع ارز مورد نیاز برای واردات خودرو توسط بانک مرکزی یکی از الزامات اساسی در ضوابط واردات خودرو خواهد بود.

بر این اساس و برای جلوگیری از رسوب خودرو در بنادر، خودروها قبل از طی مراحل قانونی از جمله تعیین سقف و نحوه تخصیص ارز مجاز به ورود به مرزهای جغرافیایی کشور خواهند بود و خودروها بر اساس ارز وارد می شوند. اولویت های. .