انتشار دستورالعمل اجرایی اخذ و نصب شناسه رهگیری قطعات یدکی


دستورالعمل اجرایی اخذ و نصب شناسه رهگیری قطعات یدکی وسایل نقلیه منتشر شد.

به گزارش پرشین خودرو، دستورالعمل اجرایی اخذ و نصب شناسه رهگیری قطعات یدکی وسایل نقلیه به شرح دو پیوست زیر منتشر و ابلاغ شده است:

دستورالعمل اجرایی اخذ و نصب شناسه رهگیری قطعات یدکی وسایل نقلیه
 

دستورالعمل اجرایی اخذ و نصب شناسه رهگیری قطعات یدکی وسایل نقلیه