اقدامات بازدارنده در حفاظت و صیانت از انفال و حقوق بیت المال
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی بر استفاده از از تمایم ظرفیتهای قانونی و اجرای و اعمال اقدامات بازدارند ه برای حفاظت و صیانت از انفال و حقوق بیت المال تاکید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید