اصرار نمایندگان بر عزل وزیر صمت


عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نمایندگانی که در نظر قبلی خود موضوع استیضاح را مطرح کرده بودند رای خود را پس نگرفتند و منتظر دریافت اطلاعیه هیات رئیسه هستند.

علی گدی گفت: هرگونه تغییر در روند قرعه کشی یا تصمیم گیری در خصوص خودرو در اختیار وزارت صمت است، اما همچنان از عملکرد خودروسازان انتقاد می کنیم. ما برنامه های متعددی را اعلام کرده ایم. هر سال اما هیچ کدام اجرا نمی شود.

وی تاکید کرد: بارها اشاره کرده ایم که دولت باید از حوزه خودروسازی خارج شود و همچنین بخشی از نیاز داخلی باید از واردات تامین شود تا تولید خودرو رقابتی شود و خودروساز تولید خود را افزایش دهد.

یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تا زمانی که عرضه و تقاضا برای خودرو متعادل نشود اتفاق مثبتی نمی افتد. خودروسازان بارها قول افزایش عرضه برای توقف روند قرعه کشی داده اند، اما تقریباً هیچ افزایشی در تولید حاصل نشده است.

وی گفت: حتی اگر خودروسازان تولید خود را افزایش دهند، تعهد فروش یک ساله دارند که محقق نمی شود.

پدربزرگم درباره موضع برکناری وزیر صمت نیز گفت: نمایندگانی که بحث عزل را مطرح کردند نظر قبلی خود هستند و رای خود را پس نگرفتند و منتظر دریافت اطلاعیه هیات مدیره هستند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع مورد انتقاد نمایندگان همچنان حول محور کیفیت، کمیت، واردات و کمیت تولید خودرو می چرخد.