ادعای وزیر صامت: تا سال ۱۴۰۴ تیراژ تولید خودرو به ۳ میلیون دستگاه خواهد رسید.


طبق برنامه ریزی های انجام شده تا سال ۱۴۰۴ تیراژ تولید خودرو باید به سه میلیون دستگاه در سال برسد.

به گزارش پارچین خودرو، وزیر صمت گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا سال ۱۴۰۴ معادل ۳۰ درصد تولید خودرو باید توسط خودروسازان غیر از دو شرکت بزرگ خودروسازی انجام شود. به این ترتیب غلظت تولید کاهش می یابد.

سیدرضا فاطمی امین در خصوص تمرکز تولید در دو شرکت خودروسازی گفت: در حال حاضر تولید خودرو در ایران متمرکز است و ۹۰ درصد تولید خودرو در کشور توسط دو خودروساز بزرگ انجام می شود و سایر خودروسازان نیز ۱۰ درصد

و وزیر صامت افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا سال ۱۴۰۴ باید حجم تولید به ۳ میلیون دستگاه برسد و از سوی دیگر با توجه به اینکه تولید محدود به دو شرکت است تا سال ۱۴۰۴ ۳۰ درصد تولید خودرو خواهد بود. تا ۱۴۰۴. خودروسازان غیر از این دو شرکت. این یک دستاورد بزرگ خواهد بود.

وی گفت: در صورت اجرای این برنامه تمرکز تولید کاهش می یابد و سایر خودروسازان نقش فعال تری در این زمینه پیدا می کنند.

از جمله برنامه های وزارت حراست تولید ۳ میلیون خودرو تا سال ۱۴۰۴ است که فاطمی امین از تریبون های مختلف اعلام کرد طبق برنامه ریزی های انجام شده تا سال ۱۴۰۴ سه میلیون خودرو تولید و یک میلیون دستگاه صادر خواهد شد.

بر این اساس، به گفته وزیر سیلات، ۳۰ درصد تولید باید توسط شرکت‌هایی غیر از سایپا و ایران خودرو انجام شود، یعنی از تیراژ سه میلیون خودرو در سال ۱۴۰۴، سایر خودروسازان حدود ۹۰۰ هزار خودرو سهم خواهند داشت. از این دو شرکت

منبع: مهر