اجرای طرح مترو مشهد نیازمند ، چهار هزار میلیارد تومان اعتبار
اجرای طرح مترو مشهد امسال به چهار هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

دیدگاهتان را بنویسید