آگاهی و مدیریت دیابتسه شنبه ۸ نوامبر ۲۰۱۶ از ساعت ۱۳:۰۰. یک ناهار سبک سرو می کند. میشل پرایس اطلاعاتی را ارائه می دهد و به سوالاتی در مورد آگاهی و مدیریت دیابت پاسخ می دهد. میشل یک متخصص تغذیه و مدرس گواهی دیابت است.